Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 Z dniem 2 stycznia 2012 r. artykuł został przeniesiony do archiwum.

 

Lublin: Druk kart do głosowania dla okręgu wyborczego Nr 6 w wyborach do Sejmu RP i dla okręgu wyborczego Nr 14, Nr 15 i Nr 16 w wyborach do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r
Numer ogłoszenia: 293318 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lublinie, ul. Spokojna 9b, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 5321724, faks 81 5321724.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk kart do głosowania dla okręgu wyborczego Nr 6 w wyborach do Sejmu RP i dla okręgu wyborczego Nr 14, Nr 15 i Nr 16 w wyborach do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Druk kart do głosowania dla okręgu wyborczego Nr 6 w wyborach do Sejmu RP i dla okręgu wyborczego Nr 14, Nr 15, Nr 16 w wyborach do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. oraz zapakowanie kart dla 942 obwodów głosowania i dostarczenie do urzędów gmin według rozdzielnika. Nakład kart do głosowania w wyborach do Sejmu RP 833179, nakład kart do głosowania w wyborach do Senatu RP 833179. Zorganizowanie dyżuru drukarni w dniu 9 października 2011 r. i usługi ewentualnego druku kart i dostarczenie według rozdzielnika.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DRUKARNIA ALF-GRAF, 20-422 Lublin, ul. Abramowicka 6, 20-442 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 370000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 370000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 370000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca wydrukowanie kart do głosowania, ich zapakowanie w oznaczone paczki przeznaczone dla poszczególnych obwodów głosowania oraz dostarczenie do 93 gmin. Na Zamawiającym ciąży obowiązek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego powyższego przedmiotu zamówienia, jednak podjęcie najważniejszych decyzji związanych z tym przedmiotem należy do innych podmiotów. Wykonanie usługi druku kart wyborczych nie jest usługą standardową lecz wymaga zastosowania najwyższej staranności w trakcie jej realizacji w związku z specyficznymi wymogami technicznymi i organizacyjnymi oraz dużym nakładem przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego stopnia precyzji. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 125.000 euro. Powyższy stan faktyczny stanowi okoliczność określoną w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy, i stanowi podstawę prawną do udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. 

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie